Hulp- En Zorgverlening  thumbnail

Hulp- En Zorgverlening

Published Apr 29, 22
6 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Zorgverlening Temse

5 Samenwerkingsproblemen Het pad van samenwerken kan met verschillende problemen geplaveid zijn. ‘Om de relatie niet te beschadigen, lieten we allerlei losse eindjes bestaan tot na de intentieverklaring’. ‘We vertrouwden erg op de afspraken op papier, maar wat er op papier goed uitzag, bleken we steeds verschillend te interpreteren’. Zorgverlening Lokeren. ‘Hoewel we dachten dat er voldoende vertrouwen was om met elkaar aan de slag te gaan, bleek ‘oud zeer’ toch weer de kop op te steken’. Thuisverpleging Oudenaarde.

‘Tja, als mensen nu al hun afspraken niet nakomen, wat moet het dan worden als we echt aan het werk zijn’ ‘Wij durven elkaar niet aan te spreken’ - Zorgverlening Sinaai. ‘Als we op elkaars werkterrein komen, blijkt het overstijgende (‘in het belang van de patiënt’) niet voldoende’. We maken onderscheid tussen problemen op het vlak van visie/strategie/doelen, van organisatie/management en van cultuur/gedrag/omgangsvormen (Zorgverlening Haasdonk).

Problemen laten zich niet mak­ kelijk oplossen vol­gens het diagnose-recept –model. De ‘recepten’ die we hieronder geven, moeten dan ook worden gezien als algemene oplossingsrichtingen, die steeds op maat moeten worden gemaakt, willen ze echt werken. Som­ mige recepten hebben een ‘doe het zelf’-karakter (Wat is de betekenis van zorgverlening). Voor andere is speci­fieke des­kundigheid van buiten nodig.we doen wat we afspreken, we schakelen elkaar bijtijds in als dat niet lukt Durf elkaar aan te spreken Trekkers doen het werk Voorbeeld: het komt bij ons altijd op dezelfde mensen neer Benoem behoeften en wensen van de betrokkenen Ga na waarbij het samenwerkingsverband is gebaat Verdeel taken, dat geeft medeverantwoordelijkheid Besluitvorming Voorbeeld: dat stond de vorige keer ook al op de agenda Spelregels over besluitvorming; leg vast Consensus is mooi, maar niet altijd mogelijk/nodig Consent werkt beter: is het voor iemand een zwaarwegend punt als we het zus of zo doen Durf knopen doorhakken Vergaderen Voorbeeld: wat lopen onze vergaderingen rommelig, ik zie mensen daardoor afhaken Benut voorzitterstalent in groep Ieder medeverantwoordelijk voor goede voorbereiding en goed verloop Maak agenda en actielijst Houd bij wat wel en niet goed werkt Spelregel: iedereen doet mee 43 Probleem ‘Recept’ Plan van aanpak ontbreekt, onduidelijk, te complex Voorbeeld: we zien kop noch staart, werken heel associatief Benut plantalent in groep Onderscheid hoofd- en bijzaken Concretiseer: wie doet wat wanneer en hoe Plan daar de overlegmomenten op Plannen maken kan doen in de weg staan Verschillend niveau van vertegenwoordiging Voorbeeld: kun jij zelf geen besluit nemen, dan kunnen we door of: ja, jij hebt een hele organisatie achter je, wij moe­ten alles zelf doen Verschillen tussen zelfstandigen en dienstverbanders op tafel: kansen en beperkingen Wenselijke samenstelling aan de orde: uitvoerders en/of management Benut kansen van aanwezigheid experts èn management Regel mandaat Kwaliteit taken Voorbeeld: ik had gedacht dat je er wel iets meer van ge­maakt zou hebben, ik zou het zo gedaan hebben Duidelijkheid over wat een taak inhoudt en moet opleveren Talentenmanagement: wie kan wat het best Competenties die nodig zijn voor de betreffende taak Maatjes of buddy-systeem Op het vlak van cultuur/gedrag/omgangsvormen Verschillende belangen Voorbeeld: jij hebt makkelijk praten, ik zit in een slecht pand; ik hoef niet zo nodig, want ik verdien goed; ik zie jou als concurrent; ik heb mijn zaken goed op orde, beter dan jij Belangen zijn legitiem, voor ieder geldt: what is in it for me? Ieder heeft belangen, niet alleen de ander Ieder is gebaat bij duidelijkheid over belangen en wensen Over belangen kan succesvol worden onderhandeld Samenwerken is de optimale mix van aandacht voor eigen belangen en die van anderen Ja zeggen, nee doen; geen open communicatie Voorbeeld: ik heb toch al gezegd dat ik het daar mee eens ben Zoek naar achtergrond Spreek aan, maar niet en plein public Bespreek belang van meedoen (of niet) Spelregel: we doen wat we elkaar beloven; openheid draagt bij aan resultaat en klimaat Niet op samenwerken gericht Voorbeeld: ik wil dat zo, dat heb ik al geregeld en dat is goed, ik ben wel mijn eigen baas Benoem en spreek aan Inventariseer wat ieder nodig heeft om goed samen te werken en wat daarbij belemmert Durf afscheid nemen Conflict Voorbeeld: als het zo moet, dan stap ik op; ik wil niet meer met hem verder; ik heb onvoldoende geloof in dat we met elkaar kunnen bereiken wat we wilden Conflict(dreiging) op tafel Als het ieder aangaat: plenair - Zorgverlening Buggenhout. Palliatieve zorg Sint-Niklaas.

6 De optimale balans tussen voor- en nadelen van samenwerken Samenwerken is balanceren tussen voor- en nadelen. Zicht daarop kan helpen bij het samen zoeken naar de optimale balans. Zorgverlening Kemzeke. Voor- en nadelen van een aantal samenwerkingsaspecten Educatie Voordeel: van elkaar leren Nadeel: eigen kennis delen met kans op verlies ervan Synergie Voordeel: aanvullen van elkaar en elkaars competenties Nadeel: wederzijdse afhankelijkheid, mogelijk tempoverlies Conflicten Voordeel: bron van ideeën voor verbetering Nadeel: tijdverlies, vraagt polderen omwille van de lieve vrede Beweging Voordeel: combinatie van partijen geeft nieuwe dynamiek, om de zwakke schakels heen Nadeel: er ontstaan nieuwe zwakke schakels, tempoverlies Hoeveelheid werk Voordeel: werkverdeling en dubbel werk voorkomen Nadeel: extra sturing en communicatie nodig met werk wat daar bij hoort Saamhorigheid Voordeel: groepsgevoel met bijbehorende energie Nadeel: afname van autonoom handelen 4 - Zorgverlening Sint-Niklaas.Regelmatig onderhoud is nodig. Aan de hand van de checklist uit 4 - Heb ik recht op een zorgbudget?. 8 kan een onder­ houdsbeurt plaatsvinden. Bij de (tussen)evaluatie gaat het om: in hoeverre zijn de doelen gehaald, is daar op een efficiënte manier aan gewerkt en wegen de kosten op tegen de baten? Om betrouwbare antwoorden te kunnen krijgen op deze vragen is nodig dat doelen meetbaar zijn geformuleerd, dat de afgesproken werkwijze helder en acceptabel is en dat kosten en baten zichtbaar zijn - Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas.Zo wor­ den samenwerkingsverbanden lerende organisaties. Misschien is het plezier hebben in leren verbeteren wel de belangrijkste succesvoorwaarde voor effectieve samenwerking - Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie? (Palliatieve zorg Sint-Niklaas). 45 4. 8 Kritische succesfactoren bij samenwerken De kunst van samenwerken bestaat uit een aantal factoren, die grotendeels zijn te destilleren uit de voorgaande para­ grafen. Ze geven geen pasklare antwoorden voor het inrichten van samenwerken in concrete situaties.

Zorgverlening Steendorp

Als een beginnend of al functionerend samenwerkingsverband deze factoren kent, is het makkelijker om er mee te werken, om er van te leren of om verbeteringen door te voeren. Opgeteld vormen ze een checklist. Die kan worden gebruikt voor individuele of gezamenlijke (tussen­tijdse) evaluaties: welk rapportcijfer geven we aan deze punten en welke verbeteringen zijn wenselijk.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Latest Posts

Gezwollen Ogen Na Permanente Make-up

Published Sep 27, 23
7 min read

Permanente Make Up Apparaat

Published Sep 27, 23
2 min read

Permanente Make Up Hoogstraten

Published Sep 27, 23
8 min read